HANDLEDNING

Nyttan med handledning

att hålla över tid i yrkesrollen

I människovårdande yrken är arbetsuppgifterna viktiga och givande, men också många gånger krävande. Det finns en förhöjd risk för att personal blir utmattade eller byter bransch om de inte får rätt stöd i sin yrkesroll. En av handledningens viktigaste funktioner är just att hjälpa personal att även ta hand om sig själva, för att hålla långsiktigt i yrket. I det ingår att få möjlighet att reflektera över hur arbetet påverkar en. Grupphandledning har fördelen att en får dela sina upplevelser med kollegor och samtidigt stärka sammanhållningen i teamet. Väljer Ni Andrea så får Er verksamhet en engagerad handledare.

bevara och vidareutveckla yrkeskunskaper

Ett annat syfte med handledning är att hålla de handleddas yrkeskunskaper uppdaterade. Förutom att det är utvecklande för den enskilda medarbetaren, så innebär det även att kvalitetskrav uppfylls och patientsäkerhet säkerställs. Förutom att Andrea ger råd, så är hennes roll att få de handledda att reflektera själva och lära av varandra.  

Ärendehandledning innebär att de handledda tar upp frågeställningar kring sina pågående ärenden; det kan handla om bemötande eller samtalsbehandling av enskilda klienter/patienter eller mer generella funderingar kring återkommande problemsituationer. Andrea brukar fråga den handledde vilken typ av hjälp hen önskar i just detta ärende; det kan vara t ex handfasta råd "hur ska jag gå vidare?", feedback "kunde jag ha sagt på ett annat sätt?", övning "hur gör jag det här på bästa sätt?" eller validering "säg att jag inte är ensam om att känna så här".

Metodhandledning bygger på att slipa de handledda i att använda olika verktyg från t ex kognitiv beteendeterapi (KBT), Motiverande samtal (MI), tydliggörande pedagogik, psykiatrisk diagnostik eller psykologtestning. De handledda uppmuntras att sätta upp egna mål för vad de vill bli bättre på inom metoden. Många gånger är arbetet stressigt och det kan vara svårt att få tid att söka ny kunskap. Andrea håller sig påläst och delar med sig av senaste nytt; alltifrån att demonstrera nya metoder under handledningen till att rekommendera vidare läsning.

Processhandledning lägger fokus på teamets övergripande arbetssätt och rutiner. Här finns möjlighet att tala om t ex grupprocesser, rollfördelning och arbetsbelastning. Det kan vara särskilt givande om kollegorna är nya för varandra, efter en omorganisation, eller om det har varit konflikter under en tid. 

Chefscoachning

Det är inte bara medarbetare som mår bra av stöd, så även chefer. Chefer är ofta högpresterande och bra på att sätta upp mål. Andrea erbjuder tid för reflektion. Diskussionsämnen kan variera. Det kan handla om att vara ny som chef eller att en har blivit chef över sina tidigare kollegor. Utmaningar som mellanchef. Axla ett större ansvar - hantera osäkerhet och komplexitet. Lita på sina medarbetare - delegera mera. Ge konstruktiv kritik och personlig feedback. Fatta obekväma beslut. Svåra medarbetarsamtal. Anpassa arbetsmiljön för medarbetare med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hitta varje medarbetares motivation. Bli en närvarande och trygg ledare. Hantera egna prestationskrav. Må bra själv, ta sig tid för återhämtning.

format och MÅLGRUPP

Andrea kommer antingen ut till verksamheterna eller så sker handledningen på videolänk. Handledning sker regelbundet; vanligen 1-2 gånger per månad, medan coachning och konsultation kan vara mer av punktinsatser. Handledningstid är normalt 1-3 timmar per tillfälle. Handledning kan ske i grupp eller individuellt. Gruppstorlek varierar från ca 4-5 deltagare i metodhandledning, upp till ett helt arbetslag i processhandledning. I uppstarten av nya uppdrag, så går Andrea noga igenom med chef och handledda vad de har för förväntningar och önskemål. Andrea håller i strukturen, så att handledningstiden används så effektivt som möjligt. Exempel på verksamheter som Andrea vänder sig till är: vuxenpsykiatri, socialpsykiatri, HVB, skola, vårdavdelningar, socialtjänst samt primärvård.